Udvidelse af Fredericia Havn

Følg havneudvidelsen trin for trin    Se mere her...

TILMELD DIG ADP'S SMS-SERVICE

Med ADP's SMS-service, vil du løbende blive varslet om eventuelle gener i forbindelse med arbejdet på udvidelsen af Fredericia Havn.

Denne SMS-service udbydes af: ADP A/S - Vendersgade 74, 7000 Fredericia - Telefon: +4579215000

SÅDAN TILMELDER DU DIG

Send en SMS med teksten ADP til 1220

Tidsplan for havneudvidelsen

Hvorfor er havneudvidelsen
en god ide?

Vækst og jobskabelse

Havneudvidelsen bidrager til 1.400 nye arbejdspladser i Fredericia frem mod 2030.

Landsstrømstilslutning

Mulighed for fremtidig landstrømstilslutning af RO/RO skibe, som vil bringe Fredericia Havn ind i en grønnere fremtid. 

Havneudvidelsen gør verden til et grønnere sted

Det største havneudvidelsesprojekt i Fredericia Havns historie vil om få år forøge containerkapaciteten og sikre Fredericia Havn til fremtidens stigende godsmængder og samtidig understøtte ADP’s mål om at blive CO2 neutral i 2030. 

Den ny og moderne containerterminal etableres med henblik på en mulig fremtidig landstrømstilslutning af containerskibe, hvilket understøtter den grønne omstilling af skibsfarten. Havneudvidelsen er en investering til fremtidens grønne omstilling af transportsektoren, fordi søtransport er et miljørigtigt alternativ til lastbiltransport. Havneudvidelsen vil ikke alene være en miljørigtig gevinst for lokalsamfundet, men vil også reducere den tunge lastbiltransport regionalt og nationalt. 

Fakta om havneudvidelsen

  • Nyt containerareal på 70.000m2
  • Ny kajlængde på 485 m
  • Mulighed for fremtidig landstrømtilslutning
  • Eldrevne kraner vil reducere påvirkning af nærmiljøet
  • Forventes færdig og klar til ibrugtagning juni 2025

FAQ

Find svar på nogle af de mest stillede spørgsmål til havneudvidelsen, som f.eks. hvem finansierer havneudvidelsen, og hvad får borgerne ud af havneudvidelsen?

Hvad omfatter havneudvidelsen?

Havneudvidelsen omfatter udvidelse af den eksisterende containerterminal med en 70.000 m2 ny containerterminal, der forberedes med landstrømstilslutning til containerskibe og til elektrificering af termalen, herunder kraner, terminalkøretøjer mv. Dette projekt kaldes også ”kaj 19 projektet”, fordi kaj 19 er den kaj, hvor containerskibe anløber og håndteres. Projektet gennemføres ved opfyldning af det indre havnebassin i Vesthavnen, hvorefter vores containerareal bliver dobbelt så stor som i dag med samlet set 150.000 m2.

I forbindelse med igangsættelsen af kaj 19-projektet flyttes RO/RO-færgen til kaj 24, der dog først skal opgraderes. Der etableres landstrømstilslutning på kaj 24.

 

Hvornår udføres anlægsarbejdet?

Anlægsarbejdet på kaj 19 udføres fra medio september 2023 til ultimo maj 2025, hvorefter vi i juni 2025 kan tage det nyetablerede areal på 70.000 m2 i brug.

 

Hvorfor er havneudvidelsen en investering i den grønne omstilling?

Fredericia Havn ønsker at foretage en udvidelse af havnens kapacitet til containerskibe for at kunne håndtere de stigende godsmængder, der allerede forekommer, og som forventes at stige i fremtiden, da der er en stigende efterspørgsel efter mere bæredygtige transportløsninger, herunder søtransport.

Fredericia Havn er en strategisk vigtig havn for hele Danmark, og havnen har stor kommerciel betydning for produktions-Danmarks import og eksport. I takt med samfundets grønne omstilling og virksomheders øgede fokus på at forbedre klimaaftrykket, vil efterspørgslen efter klimavenlige transportformer og centralt beliggende havneinfrastruktur stige.

Havneudvidelsen er derfor en investering til fremtidens grønne omstilling af transportsektoren, fordi søtransport er et miljørigtigt alternativ til lastbiltransport. Havneudvidelsen vil derfor være et vigtigt bidrag til Danmarks mål om 70% CO2 reduktion i 2030.

 

Hvorfor har ADP overhovedet brug for en havneudvidelse?

Fredericia Havn er Danmarks 2. største containerhavn, og i de seneste to år er containermængderne vokset med næsten 40%. Havneudvidelsen er efterspørgselsdrevet og vil understøtte en sikker og effektiv godshåndtering samt understøtte væksten hos vores mange samarbejdspartnere og servicevirksomheder til gavn for lokale arbejdspladser i Fredericia.

I forlængelse af havneudvidelsen har vi i samarbejde med Fredericia Shipping etableret et nyt selskab – Fredericia Container Terminal. Med det ny selskab er der etableret en længerevarende kontrakt på drift og kommerciel udvikling af containerforretningen, hvilket understøtter den lokale vækst og jobskabelse i Fredericia og Region Syddanmark. Containerterminalen forberedes til en bæredygtig fremtid med landstrømstilslutning, elektrificering af kraner og andet udstyr samt forbedrede digitale løsninger.

Fredericia Havn er ikke alene Danmarks 2. største containerhavn men samtidig også den første containerterminal med direkte jernbanekobling mellem baglandsterminal og havnen.

 

Hvornår blev havneudvidelsen godkendt?

Havneudvidelsen har i 2022 været i myndighedsbehandling med to høringsfaser og i den forbindelse to afholdte borgermøder. I udviklingen af projektet har der gennem dialog og åbenhed været et meget stort fokus på at udvikle de bedst tænkelige løsninger for miljø og omverden.  Fredericia Byråd godkendte havneudvidelsen på et byrådsmøde den 31. maj 2023.

 

Hvad koster havneudvidelsen, og hvem skal finansiere den?

Investeringen i havneudvidelsen er estimereret til at koste et trecifret millionbeløb, som afholdes af ADP.

Udvidelsen finansieres på normale kommercielle lånevilkår, i en kombination af realkreditfinansiering, bankfinansiering og finansiering med egne midler.

Vores ejerkommuner står ikke som garant for vores lån.

Hvad får borgerne ud af havneudvidelsen?

ADP har fået udarbejdet en samfundsanalyse af beskæftigelseseffekten, skatteindtægter og værditilvæksten af aktiviteterne på havnen og i Taulov Dry Port.

  • ADP’s aktiviteter på Fredericia Havn og i Taulov Dry Port samlet set skaber 3.733 arbejdspladser. Havneudvidelsen vil frem mod 2030 skabe yderligere 1.420 nye arbejdspladser - både direkte og indirekte - hvilket giver en samlet jobskabelseseffekt fra ADP’s aktiviteter på 5.133 jobs.
  • Havneudvidelsen øger de årlige skatteindtægter til kommunen med 100 MDKK til samlet set 300 MDKK i 2030

ADP bidrager i forvejen med en årlig udbyttebetaling på 7,125 MDKK, og sponsorater til foreninger i lokalområdet på 3,47 MDKK (i 2022) samt tillige dækningsafgift og betaling af selskabsskat.

 

Hvordan påvirkes havmiljøet i Lillebælt af havneudvidelsen?

Flere års planlægning, myndighedsbehandling og et grundigt forarbejde ligger forud for den endelige udformning af projektet. Som en helt naturlig proces i udviklingen af anlægsprojektet har vi igennem projektforløbet videreudviklet de bedst tænkelige løsninger for miljø og omverden.

Havneudvidelsen har i 2022 været i myndighedsbehandling med to høringsfaser. I udviklingen af projektet har der gennem dialog og åbenhed været et meget stort fokus på at udvikle de bedst tænkelige løsninger for miljø og omverden. Som følge af detailprojekteringen og på baggrund af bemærkninger fra 2. offentlighedsfase er der bl.a. udviklet en ændret kajkonstruktion. Dette er mere skånsomt for havmiljøet, fordi man undgår at uddybe havbunden, og dermed reducerer man mængden af råstoffer, som skal tilføres. Med den ændrede kajkonstruktion bliver nedramningsperioden på åbent vand ligeledes forkortet, hvilket er en mere skånsom løsning for marsvin i Lillebælt, idet de støjmæssige påvirkninger reduceres.

 

Hvor meget øges lastbiltrafikken som følge af havneudvidelsen?

Af miljøkonsekvensrapporten fremgår det, at havneudvidelsen årligt vil øge antallet af lastbiler med 13.700.  Omregnet til lastbiler pr. dag er tallet 54 lastbiler ind til havnen og 54 lastbiler ud af havnen på hverdage.

 

Vil støjniveauet fra havnen ikke øges betydeligt med så mange flere containere og lastbiler?

I de løsninger, vi har valgt, har det været os magtpåliggende, ikke at øge støjbidraget således at vores nære omverden ikke bliver dårligere stillet efter havneudvidelsen.  Støjbidraget i forbindelse med skibsstøj og håndteringsstøj bliver ikke øget. Med havneudvidelsen rykker vi samtidig containerhåndteringen længere ud i Lillebælt.

I forbindelse med udvidelse af kaj 19 kan vi opføre en noget længere støjmur, som faktisk giver en meget bedre afskærmning mod Kanalbyen og punkthusene. En arbejdsgruppe med deltagere fra ADP, Fredericia Kommune, Kanalbyen og naboer, er i gang med at udarbejde den bedst tænkelige visuelle løsning til støjmuren. Når den endelige løsning er på plads, vil vi informere om denne.

 

Hvordan holder jeg mig orienteret om havneudvidelsen?

Vi har igennem hele planlægningsprocessen og under myndighedsbehandlingen på havneudvidelsen været så åbne, som overhovedet muligt. Havneudvidelsen er et stort og vigtigt projekt for byen, borgerne og ikke mindst vores naboer.

Vi vil løbende informere om projektet her på hjemmesiden, via et nyhedsbrev og via en SMS-tjeneste, hvor interesserede borgere og naboer kan tilmelde sig og blive opdateret.

Derudover vil vi også afholde informationsmøder i Port House, hvor vi vil fortælle om fremdriften af projektet. Disse møder vil blive annonceret på hjemmesiden, i nyhedsbrevet og via vores LinkedIn-side.

Tilmelding til SMS-tjeneste: Tilmelding ved at sende en SMS med teksten ADP til 1220.

 

Hvornår sker der noget synligt i forbindelse med anlægsarbejdet?

De første synlige tegn på, at havneudvidelsen skal i gang, er nedrivning af det gamle frysehus på Vesthavnen. Frysehuset var ikke længere i brug.

De markante Mærsk Supply skibe, som har ligget i Fredericia Havn siden 2016, har med udgangen af uge 38 forladt havnen for at give plads til anlægsarbejdet på kaj 19.

Fra mandag i uge 39 udføres pejling af havbunden for at fastlægge havbundens niveau. Derved får man detaljeret viden om vanddybden, så man ved, hvor meget grus og sand, der skal fyldes op med.

Den 29. september 2023 har RO/RO-skibet sidste anløb på kaj 18. Fra og med 3. oktober 2023 vil RO/RO-skibet anløbe kaj 24.